"Sprawmy, aby dzieło
podjęte przez Filipa
nie zanikło wraz
z Jego odejściem"

Alicja Adwent

Instytut
im. Filipa Adwenta

InstytutStatutFilip AdwentZ pamiętnikaModlitwaKontakt Aktualności

Statut Instytutu im. Filipa Adwenta
(fragment z rozdziału II)

Cele, sposoby działania i środki na ich realizację

§ 8

Cele Instytutu to:

 1. Kontynuowanie i propagowanie różnorodnej działalności na rzecz Polski, zmarłego tragicznie posła do Parlamentu Europejskiego Filipa Adwenta, zwłaszcza w zakresie pomocy medycznej i charytatywnej, rozwoju oświaty i edukacji oraz kultury.
 2. Wspieranie wszechstronnego rozwoju Polski, obrony jej suwerenności i niepodległości, odbudowy dobrych obyczajów życia publicznego, autorytetów moralnych i patriotycznych; popularyzacja wiedzy i umacnianie dumy z historycznych osiągnięć Narodu Polskiego oraz kształtowanie postaw służby Narodowi i Ojczyźnie.
 3. Wspieranie i propagowanie pozytywnych postaw w życiu prywatnym i społecznym, zgodnych z chrześcijańskimi zasadami moralnymi.
 4. Obrona i promocja rodziny jako podstawowego ogniska wszechstronnego wychowania do życia społecznego oraz dążenie do integrowania rodzin w realizacji dobra wspólnego.
 5. Niesienie wszelkiej pomocy osobom żyjącym w ubóstwie, bezdomności i zagubieniu, bezrobotnym, niepełnosprawnym, poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych i wypadków drogowych, samotnym i starszym.
 6. Włączenie Polonii do aktywnego i równorzędnego udziału w rozwoju Polski, w oparciu o posiadaną przez nią wiedzę, doświadczenia i kontakty ze społecznością międzynarodową.
 7. Nawiązywanie oraz podtrzymywanie kontaktów i współpracy ze wszystkimi, których cechuje życzliwość do Narodu Polskiego i Polski.

§ 9

Głównymi sposobami realizowania celów Instytutu są:

 1. Organizowanie pomocy medycznej i humanitarnej dla Polski, w tym pomocy osobom ubogim, bezdomnym, niepełnosprawnym i starszym, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Podkarpacia.
 2. Organizowanie kongresów, konferencji, narad, odczytów, konkursów, wystaw, pokazów oraz wyjazdów szkoleniowych krajowych i zagranicznych.
 3. Prowadzenie działalności naukowo-badawczej i popularyzatorskiej oraz opracowywanie ekspertyz społeczno-gospodarczych i wymiany naukowej.
 4. Organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych i rekreacyjnych, koncertów, festynów, obozów, kolonii, rekolekcji, pielgrzymek i wymiany rodzin – zarówno na terenie Polski jak i poza jej granicami.
 5. Opracowanie i wydawanie książek, albumów, broszur, folderów i innych materiałów informacyjnych związanych z działalnością statutową Instytutu.
 6. Zakładanie, prowadzenie i wspomaganie placówek oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych.
 7. Wspieranie swoich członków w podejmowanych przez nich działaniach w różnych formach życia społecznego i religijnego, poprzez które przyczyniają się do pełniejszej realizacji celów statutowych Instytutu.