ZAPROSZENIE

 

4 czerwca 2011r. w Bazylice p.w. Niepokalanej Wszechpoœredniczki £ask w Niepokalanowie o godzinie 11.00 odbêdzie siê pod przewodnictwem  J. E. Ks. Bp. Józefa Zawitkowskiego uroczysta Msza œw. w intencji Œp. dr. Filipa Adwenta, jego córki Marii oraz rodziców Jeanne i Stanis³awa.

 

         Po Mszy œw. odbêd¹ siê prelekcje:

ks. prof. Jerzego Bajdy (UKSW),

prof. Wies³awa Nowakowskiego (SGGW, Uniwersytet L. Pasteura, Strassbourg),

europos³a Janusza Wojciechowskiego,

poœwiêcone ¿yciu i dzia³alnoœci europos³a Œp. dr. Filipa Adwenta, zatytu³owane:

 

„Pamiêæ o dr. Filipie Adwencie – wielkim Polaku”

 

         Nastêpnie wyst¹pi¹ Artyœci Scen Warszawskich w sk³adzie:

Monika Chabros – sopran,

         Barbara Suess-Stangreciak – sopran,

         Joanna Stangreciak – sopran,

         Jerzy Wo³osiñski – akompaniament,

         Barbara Dobrzyñska – scenariusz i re¿yseria.

 

Ju¿ 6 lat minê³o od tych tragicznych chwil, kiedy dosz³o pod Grójcem do wypadku w niewyjaœnionych do dziœ okolicznoœciach...

 

Dr Filip Adwent swym bezgranicznym zaufaniem Bogu wskaza³ nam jak powinniœmy ¿yæ, byœmy wiedzieli: kim jesteœmy, byli dumni ze swego pochodzenia, z historii swego narodu oraz szanowali jego tradycjê i kulturê.

¯ycie dr. Filipa Adwenta naznaczone by³o wpierw têsknot¹ do Ojczyzny, nastêpnie wytrwa³¹ prac¹ nad sob¹ dla dobra innych oraz cierpieniem, które niech Bóg da, by da³o - jak obumar³e ziarno, plon obfity.

 

         Spe³niaj¹c obowi¹zek pamiêci o tych, którzy swym ¿yciem walczyli o wartoœci najwy¿sze, przyb¹dŸmy do niepokalanowskiego sanktuarium i oddajmy Bogu czeœæ wznosz¹c modlitwy w intencji dr. Filipa Adwenta i jego bliskich, którzy razem z nim zginêli.

 

                                               Wszystkich ludzi dobrej woli zaprasza

 

mgr Magdalena Szymañska-Topolska

Przewodnicz¹ca Komitetu Organizacyjnego

Obchodów VI Rocznicy Œmierci

dr. Filipa Adwenta i Jego Rodziny